Netwerker (erfgoed en klimaatadaptatie) bij het Programmabureau Erfgoed Deal

Beleven Bezoeken Vertellen

Als kennismedewerker binnen het programma leg ik verbinding tussen de Erfgoed Deal enerzijds, en de kansen die de andere grote ruimtelijke trajecten bieden anderzijds. Samenwerking met de regio (gemeenten, provincies, waterschappen, landschapspartijen en erfgoedorganisaties en maatschappelijke organisaties) is cruciaal, evenals de samenwerking met andere departementen die in het kader van de ruimtelijke transitie opgaven in de regio actief zijn.

Als kennismedewerker ben ik accounthouder van één van de drie thema’s binnen de Erfgoed Deal, namelijk het thema Klimaatadaptatie.

De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de ministeries OCW, BZK, IenW en LNV, Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Instandhouding Monumenten, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Deze partijen hebben op 21 februari 2019 de Erfgoed Deal ondertekend. Meer informatie over de ambities en doelstellingen van de Erfgoed Deal is te vinden op de website www.erfgoeddeal.nl