Privacyverklaring Het Erfgoedkabinet

PRIVACY VERKLARING
Laatste versie d.d. 25 mei 2018

Het Erfgoedkabinet is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Het Erfgoedkabinet
T.a.v. Jephta Dullaart
Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
post@erfgoedkabinet.nl
www.erfgoedkabinet.nl

Jephta Dullaart is de Functionaris Gegevensbescherming van Het Erfgoedkabinet. Hij is te bereiken via bovenstaande gegevens. Het Erfgoedkabinet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via post@erfgoedkabinet.nl

Het Erfgoedkabinet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf met uw goedkeuring heeft verstrekt.

1) Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij met toestemming verwerken:
– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Titels indien van toepassing
– Adresgegevens (postadres/vestigingsadres)
– Zakelijke bankgegevens
– Telefoonnummer (zakelijk, indien niet beschikbaar privé)
– Emailadres (zakelijk, indien niet beschikbaar privé)
– Website van uw organisatie/bedrijf
– Social media accounts (twitter/facebook/instagram)

NB: Het Erfgoedkabinet verwerkt in geen zin bijzondere of gevoelige persoonsgegevens van individuen zoals omgeschreven in de AVG.

2) Doeleinden verwerking gegevens:
Het Erfgoedkabinet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Ten behoeve van contact met betrekking tot dienstverlenende werkzaamheden
– Het maken van voorstellen
– Facturatie / het afhandelen van uw betaling
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

3) Bewaartermijnen gegevens:
Het Erfgoedkabinet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij verzamelen enkel zakelijke persoonsgegevens van klanten voor zakelijke doeleinden en verwijderen deze gegevens indien geen zakelijke band meer bestaat of de persoon niet meer werkzaam is bij de betreffende organisatie. Ook hanteren wij de wettelijke bewaartermijn volgens de Belastingwetgeving.

4) Delen van persoonsgegevens met derden:
Het Erfgoedkabinet verstrekt geen persoonsgegevens aan derden voor andere doeleinden dan het verwerken van persoonsgegevens en financiële administratie en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5) Gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken op de website:
De website www.erfgoedkabinet.nl maakt gebruik van Google Analytics waarbij IP-gegevens anoniem worden opgeslagen. De website maakt geen gebruik van tracking-cookies waarmee surfgedrag of gebruikersprofielen worden opgesteld. Op geen enkele manier worden gebruikersgegevens gebruikt voor commerciële doeleinden van derden.
Voor het weergeven van het Futura-lettertype wordt verbinding gemaakt met de servers van Adobe Typekit. Dit betekent dat het IP-adres van bezoekers aan onze website ook bij Adobe geregistreerd wordt. Meer informatie over de functies van Adobe Typekit vindt u via deze link: https://www.adobe.com/nl/privacy/policies/typekit.html. De twitter-feed op deze website bestaat uit een cookie-vrije plugin in de footer.

6) Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Erfgoedkabinet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar post@erfgoedkabinet.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De door uw verstrekte persoonsgegevens worden na verificatie direct vernietigd.

7) Meldplicht datalek:
Het Erfgoedkabinet neemt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) erg serieus. Bij het onwaarschijnlijke geval zich een datalek voordoet wordt binnen de door Autoriteit Persoonsgegevens gestelde 72 uur melding gemaakt van het datalek. Ook de getroffen personen van wie de persoonsgegevens gelekt zijn worden hiervan op de hoogte gesteld. Samen met de toezichthouder van Autoriteit Persoonsgegevens worden verdere noodzakelijke stappen ondernomen om de oorzaak te achterhalen en herhaling te voorkomen.